НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Европейски съюз

Европейски социален фонд

Проект BG051PO001-3.1.08-0024

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Европейски социален фонд

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

Инвестира във вашето бъдеще!

Вход в системата

Моля, въведете потребителско име и парола!